Ενοχικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε διαφορές που προκύπτουν από διάφορες συμβάσεις (πώληση, μίσθωση, κλπ), αγωγές αδικοπραξίας, αδικαιολόγητου πλουτισμού, διαταγές πληρωμές και διαταγής απόδοσης μισθίου.